Κατηγορία: Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

Τράπεζα της Ελλάδος Γραφείο Ισολογισμών

Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα την Αθήνα και επωνυμία Τράπεζα της Ελλάδος fek_a_253_2020   Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος TTE_F8365   Τεύχος B’ 2453/21.06.2019 Υποδείγματα YPODEIGMATA_3.10.19

περισσότερα...

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α΄του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.) A1008_FEK   Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2015 A1262_FEK (1)   Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128) για θέματα φορολογίας...

περισσότερα...

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης που ορίζονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει α1019fek (1)   Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο...

περισσότερα...

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις fek_a_136_2020   Επιτροπή ελέγχου N_4449_2017   Εσωτερικός έλεγχος N_3016_2002 Ν. 3016/2002, άρθρα 6-8 Απόφαση 5_204_2000 του ΔΣ της...

περισσότερα...

Ναυτιλία

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων A1061_FEK (1)   Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 a1067fek...

περισσότερα...