Κατηγορία: Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

Υπηρεσία Μιας Στάσης (eΥΜΣ)

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4072   ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 4072-OE-EE   Ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’ 227) και στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), όπως ισχύει ae-statute   Ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’ 227) και στα...

περισσότερα...

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έβδομη (7η ) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Προσκληση υποβολης αιτησης (τελ.τροποπ) 28.8.20   Για την υλοποίηση συνεργατικών ερευνητικών έργων...

περισσότερα...

Ηλεκτροκίνηση

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Προώθηση της ηλεκτροκίνησης Ε2114_2020ada   Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης (άρθρων 6 έως 11) του ν.4710/2020 (ΦΔΚ Α΄142) Ε2134   Προώθηση της...

περισσότερα...

Ψηφιακή Εποχή

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις fek_a_184_2020 (1)   Δημόσια Διαβούλευση Δημόσια-Διαβούλευση   European Commission “Shaping Europe’s Digital Future” communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4

περισσότερα...

Εμπορικά Σήματα

Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις 4155_2013    Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) CELEX_32016R0679_EL_TXT    ΚΟΙΝΉ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ...

περισσότερα...

Αγροτικός Τομέας

Κύρωση της Σύμβασης Παροχής Αποζημιούμενων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Στρατηγικός Σχεδιασμός και Δράση για τη Γεωργία και τον ετασχηματισμό της Υπαίθρου (SPARTA) μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης fek_a_231_2020   Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα της Γεωργίας μεταξύ της Κυβέρνησης της...

περισσότερα...

Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν.4557/2018 (Α΄139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις e2038_2021 (1)   Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την...

περισσότερα...

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19

Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 Επιδότηση τόκων

περισσότερα...

Περιβάλλον

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον Ν.4646/2019 (Α’ 201) και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4710/2020 (Α’ 142) e_2031_ada (1)   Manifesto for the development of a European “Hydrogen Technologies and Systems” value chain manifesto-for-development-of-european-hydrogen-technologies-systems-value-chain   Εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια...

περισσότερα...