Κατηγορία: Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

ESEF (European Single Electronic Format)

Παράταση για την εφαρμογή του Κανονισμού του ESEF anakoinosi_029_2020   ANNEXES to the Commission Delegated Regulation (EU) …/… amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2020 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards for the single electronic reporting format C-2020-7523-F1-EN-ANNEX-1-PART-1   COMMISSION DELEGATED REGULATION...

περισσότερα...

Πρόγραμμα Γέφυρα

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 n4714_ar71_83   Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα Γέφυρα) Α36ν.4734_2020   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ...

περισσότερα...

My Data

Οδηγός Γρήγορης Πρόσβασης, (Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Η Σ) Οκτώβριος 2020   Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων   Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο...

περισσότερα...

Υπηρεσία Μιας Στάσης (eΥΜΣ)

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4072   ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 4072-OE-EE   Ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’ 227) και στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), όπως ισχύει ae-statute   Ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’ 227) και στα...

περισσότερα...

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ: Επανεκκίνηση της Εστίασης Επανεκκίνηση της Εστίασης   Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη fek_b_893_2021   Έβδομη (7η ) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας,...

περισσότερα...

Ηλεκτροκίνηση

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) e_2051_2021ada (1)   Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας...

περισσότερα...

Ψηφιακή Εποχή

Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) fek_b_988_2021 (1)   Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις fek_a_40_2021   Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και...

περισσότερα...

Εμπορικά Σήματα

Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις 4155_2013    Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) CELEX_32016R0679_EL_TXT    ΚΟΙΝΉ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ...

περισσότερα...

Αγροτικός Τομέας

Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ για τους γεωργούς που εισέπραξαν την έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 21 e2068_2021   Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές...

περισσότερα...