Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ανθρώπους των διοικητικών ομάδων

στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

 

Η δύσκολη οικονομικοκοινωνική συνθήκη στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, απαιτεί όχι μόνο εξειδικευμένες, υψηλής οικονομοτεχνικής ελεγκτικής τεχνογνωσίας υπηρεσίες αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες που να μπορούν να υποστηρίξουν το σύνολο της διοικητικής ομάδας σε θέματα επιχειρηματικής και οικονομικής οργάνωσης.

 

Εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα τις ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε μια νέα πιο επιχειρηματικά και οικονομικά εξορθολογισμένη εποχή.

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

• Αποτίμηση επιχειρήσεων ή κλάδων ή περιουσιακών στοιχείων (valuation)
• Πλήρης συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια εξαγορών και συγχωνεύσεων (σε περιπτώσεις αγοράς ή πώλησης επιχείρησης)
• Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)
• Σύνταξη προϋπολογισμών – απολογισμών και κατάστρωση Management Reporting
• Περιοδική ενημέρωση χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια)
• Financial & Tax Due Diligence
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο εταιρικών διαφορών
• Μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων (Feasibility Studies)
• Μελέτες για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων (Debt Restructuring)
• Σύνταξη ετήσιων ή ενδιάμεσων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ, ΔΠΧΑ, US GAAP)
• Αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
• Υπηρεσίες virtual ή εξωτερικού CFO
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο αλλαγής πληροφοριακού συστήματος (ERP)
• Οργάνωση και αξιολόγηση τμήματος εσωτερικού ελέγχου
• Υπηρεσίες Credit Risk Officer (CRO)
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ν. 4706/2020)
• Διενέργεια ενδοεταιρικών σεμιναρίων πάνω σε λογιστικά, φορολογικά και λοιπά θέματα