Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ανθρώπους των διοικητικών ομάδων

στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

 

Η δύσκολη οικονομικοκοινωνική συνθήκη στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, απαιτεί όχι μόνο εξειδικευμένες, υψηλής οικονομοτεχνικής ελεγκτικής τεχνογνωσίας υπηρεσίες αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες που να μπορούν να υποστηρίξουν το σύνολο της διοικητικής ομάδας σε θέματα επιχειρηματικής και οικονομικής οργάνωσης.

 

Εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα τις ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε μια νέα πιο επιχειρηματικά και οικονομικά εξορθολογισμένη εποχή.

 

  • Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων τόσο κατά το ΔΠΧΑ όσο και κατά τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία
  • Ετοιμασία business plan
  • Ετοιμασία φακέλων για την υπαγωγή στις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου
  • Έλεγχοι συστήματος εσωτερικών διαδικασιών
  • Έλεγχοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Διαχείριση κινδύνου (risk management)
  • Crisis management
  • Εξεύρεση στελεχών για επιχειρήσεις (HR selection)
  • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
  • Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων