Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Εκσυγχρονίζουμε συνεχώς την ποιότητα των διαδικασιών έλεγχου

για να εξασφαλίζουμε μια τεκμηριωμένη και κατανοητή άποψη της οικονομικής κατάστασης.

 

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον έχει επηρεάσει βαθύτατα και την Ελληνική οικονομία. Ο συνεχής εκσυγχρονισμός των ελεγκτικών διαδικασιών σε αυτές τις ρευστές συνθήκες αποτελεί προϋπόθεση για την απρόσκοπτη και ουσιαστική υποστήριξη των Ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μας πραγματοποιεί ελέγχους Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 τόσο κατά τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία. Πραγματοποιούμε επίσης τους φορολογικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν 2238/1994 καθώς και από τις διατάξεις της ΠΟΛ1159/2011.

 

Επιπλέον πραγματοποιούμε Οικονομικούς Ελέγχους για την εισαγωγή των Μετοχών των Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Ελέγχους – Εκθέσεις για συγχωνεύσεις και μετατροπές επιχειρήσεων. Οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε κατά την διάρκεια των ελέγχων μας, βασίζονται στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ).

 

Αυτό όμως που καθιστά την ομάδα της ΕΕ ιδιαίτερα αποτελεσματική και ουσιαστική είναι ότι τα μέλη της δεν έχουν μόνο πολυεθνική εμπειρία και άριστη γνώση των ΔΠΧΑ, αλλά και η βαθιά γνώση της Ελληνικής αγοράς και νομοθεσίας.