Κατηγορία: Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν.4557/2018 (Α΄139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις e2038_2021 (1)   Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την...

περισσότερα...

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19

Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων  Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επι[1]χειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19 document (10)   Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού...

περισσότερα...

Περιβάλλον

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/2019 απόφασης Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών» (Β΄ 3373) fek_b_1160_2021   Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον Ν.4646/2019 (Α’ 201) και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4710/2020 (Α’ 142) e_2031_ada (1)...

περισσότερα...

Rebate & Clawback

Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 61931/14-10-2020 υπουργικής απόφασης, Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’...

περισσότερα...

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων – κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν....

περισσότερα...

Πραγματικοί Δικαιούχοι

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων- Συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις   Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018   Τροποποίηση της αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη...

περισσότερα...

Επενδύσεις στην Ελλάδα

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμήθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία dimosies-sumvaseis-pap-apospasma_Μέρος Γ κεφάλαιο Β_Η   Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων...

περισσότερα...

Φ.Π.Α. Ακινήτων

Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ α1013_2020   Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ A1012_FEK   Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19...

περισσότερα...