Νέα & Ανακοινώσεις

Brexit

 

 • Παροχή οδηγιών σχετικά με την τελωνειακή μεταχείριση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. E2163_2021 (1)

 

 • Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 6ΟΙ946ΜΑΠΣ-Τ2Β ΑΔΑ 267368 Σ 86714 2021 (1)

 

 • Παροχή οδηγιών για τη συναλλαγή με υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των  οικογενειών τους e2151_2021 (1)

 

 • Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ του οριστικού κειμένου της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στους κανόνες καταγωγής και στις διαδικασίες σχετικές με την καταγωγή των εμπορευμάτων 1056676_2021ada (1)

 

 • Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε. e2119_2021 (1)

 

 • Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ελλιμενισμένων στη χώρα με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου στα οποία υψώνεται Ελληνική Σημαία e2074_2021

 

 

 • Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε. e_2067ada

 

 • Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις αγορές που πραγματοποιούν στη χώρα μας ταξιδιώτες εγκατεστημένοι στο Η.Β. – μεταχείριση ταξιδιωτών εγκατεστημένων στη Βόρεια Ιρλανδία e2064_2021 (1)

 

 • Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε. e_2050_2021ada (1)

 

 • Κοινοποίηση Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στους κανόνες καταγωγής και στις διαδικασίες σχετικές με την καταγωγή των εμπορευμάτων 1009506_2021ada

 

 • Διευκρινίσεις για εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το Ηνωμένο Βασίλειο e2036_2021 (1)

 

 • Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, και της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας σχετικά με τη συνεργασία για τις ασφαλείς και ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

 • Για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020_2252

 

 • ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΣ ΕΕ-ΗΒ

 

 • Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2254/2020 της Επιτροπής της 29ας Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη σύνταξη βεβαιώσεων καταγωγής βάσει δηλώσεων προμηθευτή για προτιμησιακές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 1006680_2021 (1)

 

 • Σχετικά με τη σύνταξη βεβαιώσεων καταγωγής βάσει δηλώσεων προμηθευτή για προτιμησιακές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου kan2254_2020_1006680

 

 • ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ e2017_2021

 

 • Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του  Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση e2020_2021 (1)

 

 • 2η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. Φ.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019. Απόδοση Α.Μ.Κ.Α σε πολίτες του Η.Β. δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης 20.01.2021_ΑΔΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ-ΑΜΚΑ-ΣΕ-ΠΟΛΙΤΕΣ-ΤΟΥ-Η.Β.

 

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) 16 10_2020 _ Preparedness Notice on VAT Registration_VAT Refunds

 

 • Έμμεση Φορολογία – ΦΠΑ- Θέματα λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. από 1.1.2021 21_12_2020 FAQs_VAT_BREXIT

 

 • Συμπλήρωση θέσης 34, 36 και 44.1 της διασάφησης, στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου 1000679_2021 (1)

 

 

 • Παροχή οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αποχώρησής του από την Ε.Ε. και ενόψει τ ης λήξης της μεταβατικής περιόδου την 31.12.2020 e2011_2021

 

 

 

 

 

 • Ανακοίνωση για τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής των αγαθών καθώς και στις διαδικασίες σχετικές με την καταγωγή 1147126_2020

 

 • Παροχή οδηγιών λόγω της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ την 01.01.2021 μετά τη λήξη στις 31.12.2020 της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η Συμφωνία Αποχώρησης – Εφαρμοστέοι κανόνες στη Β. Ιρλανδία Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ Ε2210_2020

 

 • Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμφωνία και μεταβατική περίοδο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΑΔΕ ΓΙΑ BREXIT