Νέα & Ανακοινώσεις

ESEF (European Single Electronic Format)

  • Παράταση για την εφαρμογή του Κανονισμού του ESEF anakoinosi_029_2020

 

  • ANNEXES to the Commission Delegated Regulation (EU) …/… amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2020 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards for the single electronic reporting format C-2020-7523-F1-EN-ANNEX-1-PART-1

 

  • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… of 6.11.2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2020 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards for the single electronic reporting format anakoinosi_029_2020-ANNEX-PART-2

 

  • Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση, τον έλεγχο και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/815 της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (ESEF) CELEX_52020XC1110(01)_EL_TXT