Νέα & Ανακοινώσεις

ESEF (European Single Electronic Format)

 

 

 • Καθορισμός πλαισίου για τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό ESEF ANAKOINΩΣΗ 005_2022 ΕΛΤΕ

 

 • Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου βάση του οποίου διενεργούνται έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 5886/Β’/15.12.2021) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ANAKOINΩΣΗ 006_2022 ΕΛΤΕ

 

 • KΑΘΟΡΙΣΜOΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΕΝΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 159337 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 5886/Β΄/15-12-2021) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΕ_ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ

 

 • Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου βάση του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 159337ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 5886/Β’/15.12.2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΕΛΤΕ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06-2022

 

 • Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την εργασία και την έκθεση διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου Αναφοράς (ESEF) των εκδοτών με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-ESEF 14.02.2022

 

 • Για τη συμπλήρωση του   κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη διευκρίνιση του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται  από τις  επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 19α ή στο άρθρο 29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, και τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τη  συμμόρφωση με την υποχρέωση γνωστοποίησης CELEX_32021R2178_EL_TXT

 

 

 

 • Τροποποίηση 2021 του Κανονισμού ESEF (ΕΕ 2019/815) anakoinosi_025_2021

 

 • CEAOB guidelines on the auditors’ involvement on financial statements in European Single Electronic Format (ESEF) CEAOB-Guidelines-ESEF-2021

 

 • Παράταση για την εφαρμογή του Κανονισμού του ESEF anakoinosi_029_2020

 

 • ANNEXES to the Commission Delegated Regulation (EU) …/… amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2020 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards for the single electronic reporting format C-2020-7523-F1-EN-ANNEX-1-PART-1

 

 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… of 6.11.2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2020 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards for the single electronic reporting format anakoinosi_029_2020-ANNEX-PART-2

 

 • Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση, τον έλεγχο και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/815 της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (ESEF) CELEX_52020XC1110(01)_EL_TXT