Νέα & Ανακοινώσεις

«Νέα πρότυπα: Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά εργαλεία, Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες, Δ.Π.Χ.Α. 16 μισθώσεις»

Την 27η Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας μας, Λ. Κηφισίας 22 στο Μαρούσι, σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών με θέμα «Νέα πρότυπα: Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά εργαλεία, Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες, Δ.Π.Χ.Α. 16 μισθώσεις». Το σεμινάριο παρακολούθησαν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας καθώς και ελεγκτικό...

περισσότερα...

Διαγραφή Παγίου ΣΛΟΤ Αρ. Πρωτ. 2929 ΕΞ/11.12.2018

Με αφορμή σχετικό ερώτημα παραθέτουμε απόσπασμα της απάντησης του ΣΛΟΤ: «…το αποτέλεσμα (ζημιά) που θα προκύψει από την παύση καταχώρισης του παγίου στοιχείου, θα προσδιορισθεί ως η διαφορά μεταξύ της μηδενικής εισροής, λόγω της απώλειας και της λογιστικής αξίας του (αρνητική διαφορά). Η παραπάνω ζημία από την παύση καταχώρισης...

περισσότερα...