Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859/ΕΞ 2020/23-10- 2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση ενός (1) Τμήματος στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων αυτής, καθώς και ως προς τη μετονομασία και τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και των επιχειρησιακών στόχων αυτής