Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (B’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και Γενικών Καθηκόντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων