Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή τησ υπ’ αριθμ. Α.1071/31-01-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 /03-03-2017 (ΦΕΚ 1000Β΄/24-03-2017) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»» (ΦΕΚ 806 Β΄/07-03-2019)