Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 52, 56, 65 και 68 του ν. 4955/2022 (Α’ 139/14.07.2022) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση