Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2022/1279 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2022, για τα προσωρινά μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που εφαρμόζονται στα προϊόντα από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου