Νέα & Ανακοινώσεις

Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι επίτευξης Οροσήμων Δημοσίευσης Πρόσκλησης, Διακήρυξης και Ανάθεσης Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4498/29.09.2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 52415 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1927/19.04.2022) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και ισχύει, με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου 10152/21 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241