Νέα & Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 του Κ.Υ.Δ. – Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών