Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση και αποδοχή του Τεχνικού Κώδικα του ΙΜΟ για τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από τις ναυτικές ντίζελ μηχανές (Τεχνικός Κώδικας NOx) και των τροποποιήσεων αυτού ως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις MEPC. 177(58), MEPC.272(69) και MEPC.317(74) της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)