Νέα & Ανακοινώσεις

«Νέα πρότυπα: Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά εργαλεία, Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες, Δ.Π.Χ.Α. 16 μισθώσεις»

Την 27η Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας μας, Λ. Κηφισίας 22 στο Μαρούσι, σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών με θέμα «Νέα πρότυπα: Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά εργαλεία, Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες, Δ.Π.Χ.Α. 16 μισθώσεις». Το σεμινάριο παρακολούθησαν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας καθώς και ελεγκτικό προσωπικό της ελεγκτικής εταιρείας «ΟLΥΜPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.».