Κατηγορία: Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

Διαχειριστές Αφερεγγυότητας

Κοινοποίηση διατάξεων: α) του Δευτέρου βιβλίου «Πτώχευση» του ν.4738/2020 β) των διατάξεων της υπ’ αρ. 44510 ΕΞ 2021/ 12-4-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1516) σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων λόγω απαλλαγής του οφειλέτη και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 65118/6-9-2021 (ΦΕΚ Β’ 4217)...

περισσότερα...

Μητρώο Αξιολογητών

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και αφορούν την από 30.12.2021 και με αρ. 03 Δημόσια Πρόσκληση για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση...

περισσότερα...

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

EU green public procurement criteria for road transport EU GPP criteria for road transport   Καθορισμός αρμόδιων φορέων, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) και εκσυγχρονισμός...

περισσότερα...

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410, Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας anakoinosi_030_2018-DPAE_2410_ODIGIA   ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟ-ΦΟΡΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΤΑΙ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Diethnes-Protypo-Anatheseon-Diasfalisis-3420   ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΚΛΙ∆ΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DPE_260_ELTE   Επικοινωνία με...

περισσότερα...

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (Β’  1645) kya_gdoy_1_2022   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/3.7.2020 κοινής...

περισσότερα...

Επιδότηση παγίων δαπανών

Παράταση ισχύος του μέτρου της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19 Γ.Ε. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ω82Α46ΜΑΠΣ-81Ω) (1)   Λογιστικός χειρισμός της επιδότησης Παγίων Δαπανών ΣΛΟΤ 1961...

περισσότερα...

Προβληματική επιχείρηση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3. Π. ΙIΙ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ_1η Τρ.   3η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 3h-tropopisi   Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης Provlimatiki_epix_Orismos_update_2

περισσότερα...

Ποδόσφαιρο

Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις fek_a_52_2022   Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και...

περισσότερα...