Κατηγορία: Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

ΔΛΠ / ΔΠΧΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/412 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον  αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 12 και 23 και...

περισσότερα...

ΕΛΠ

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις Nomos-4308_2014   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Logistiki-Odigia-N4308_2014   Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις Pol.1003_31.12.2014

περισσότερα...

My Car

Καθορισμός της διαδικασίας θέσης των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών σε ακινησία ηλεκτρονικά, του τύπου της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη θέση ΕΙΧ οχήματος σε ακινησία και την άρση αυτής. Περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη...

περισσότερα...

Κατώτατος μισθός

Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΦΕΚ-Β-742-1981   Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας 7613-395_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΓΙΑ-ΚΑΤΩΤΑΤΟ-ΜΙΣΘΟ   Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν....

περισσότερα...

Brexit

Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ελλιμενισμένων στη χώρα με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου στα οποία υψώνεται Ελληνική Σημαία e2074_2021   Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΩΞ8Σ46ΜΑΠΣ-ΘΙΦ ΑΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (1)   Παροχή...

περισσότερα...

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμήθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία dimosies-sumvaseis-pap-apospasma _ Μέρος Γ κεφάλαιο Α   Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού _3959_2011_κωδικοποιηση_ιαν_2020   Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα...

περισσότερα...

Αερομεταφορές

Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών s-politiki-aeroporia-apospasma-pap

περισσότερα...