Κατηγορία: Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

Στρατηγικές Επενδύσεις

Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη   Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.»...

περισσότερα...

ESG

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/852 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη  θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 CELEX_32020R0852_EL_TXT   COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2139 of 4 June 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the...

περισσότερα...

Διαχειριστές Αφερεγγυότητας

Κοινοποίηση διατάξεων: α) του Δευτέρου βιβλίου «Πτώχευση» του ν.4738/2020 β) των διατάξεων της υπ’ αρ. 44510 ΕΞ 2021/ 12-4-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1516) σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων λόγω απαλλαγής του οφειλέτη και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 65118/6-9-2021 (ΦΕΚ Β’ 4217)...

περισσότερα...

Μητρώο Αξιολογητών

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και αφορούν την από 30.12.2021 και με αρ. 03 Δημόσια Πρόσκληση για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση...

περισσότερα...

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

EU green public procurement criteria for road transport EU GPP criteria for road transport   Καθορισμός αρμόδιων φορέων, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) και εκσυγχρονισμός...

περισσότερα...

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς Προτύπου ISA 805 (REVISED), SPECIAL CONSIDERATIONS  – AUDITS OF SINGLE FINANCIAL STATEMENTS AND SPECIFIC ELEMENTS, ACCOUNTS OR ITEMS OF A FINANCIAL STATEMENT και του Διεθνούς Προτύπου ISA 800 (REVISED), SPECIAL CONSIDERATIONS  – AUDITS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH SPECIAL PURPOSE...

περισσότερα...

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Φορολογική µεταχείριση και χρόνος αναγνώρισης του εσόδου του µη επιστρεπτέου ποσού της κρατικής ενίσχυσης µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.Χρόνος και τρόπος διαβίβασης δεδοµένων των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων, στην ψηφιακή πλατφόρµα myDATA της ΑΑΔΕ e2046_2022...

περισσότερα...

Επιδότηση παγίων δαπανών

Παράταση ισχύος του μέτρου της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19 Γ.Ε. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ω82Α46ΜΑΠΣ-81Ω) (1)   Λογιστικός χειρισμός της επιδότησης Παγίων Δαπανών ΣΛΟΤ 1961...

περισσότερα...

Προβληματική επιχείρηση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3. Π. ΙIΙ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ_1η Τρ.   3η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 3h-tropopisi   Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης Provlimatiki_epix_Orismos_update_2

περισσότερα...