Κατηγορία: Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΕ Ops2014-2020 Financial Data «Κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» OPs2014-2020_FinancialData   Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού PA_2014-2020_Fact_sheet_10052016 «ΕΣΠΑ 2014-2020» PA_2014-2020_Fact_sheet_10052016   Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας PA_ESPA_2014_2020 «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020» PA_ESPA_2014_2020   Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας PA_ESPA_2014-2020_220514_ex_ante_conditionalities «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης...

περισσότερα...

Εμπορικά Σήματα

Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις 4155_2013    Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) CELEX_32016R0679_EL_TXT    ΚΟΙΝΉ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ...

περισσότερα...

Αγροτικός Τομέας

Για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο στήριξης για τον πρωτογενή τομέα με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση (Ν.4670/2020) 12395   Κοινοποίηση της αριθ. 239/2019 γνωμοδότησης του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από τα πλεονάσματα των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση τις διατάξεις...

περισσότερα...

Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Δημόσια ανακοίνωση FATF 2883 ΟΙΚ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FATF   Ενημέρωση για τις πρόσφατες Οικονομικές Κυρώσεις 20190628   Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις Ν4557_2018   Ανακοίνωση της FATF Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε...

περισσότερα...

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19

Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 Επιδότηση τόκων

περισσότερα...

Περιβάλλον

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ: 031ΚΕ, α/α ΟΠΣ: 4416   Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις   Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην...

περισσότερα...

Rebate & Clawback

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις   Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις   Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις   Φορολογία εισοδήματος,...

περισσότερα...