Κατηγορία: Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

Ανακύκλωση

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις Υπουργική Απόφαση 2174_279534_2023 – ΦΕΚ 5549_Β_20-9-2023 – Τεχνικοί Κανονισμοί   Για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 928316edf49628d26fe9d9c55de7ab0e5d50b6e0   Κανονισμός για τη...

περισσότερα...

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 23.06.2022_ΚΑΡΤΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’  3520) Επανακαθορισμός όρων  ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει fek_b_755_2021   Α....

περισσότερα...

Στρατηγικές Επενδύσεις

Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη   Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.»...

περισσότερα...

ESG

Για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας L_202302772EL.000101.fmx.xml   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/852 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη  θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση...

περισσότερα...

Διαχειριστές Αφερεγγυότητας

Κοινοποίηση διατάξεων: α) του Δευτέρου βιβλίου «Πτώχευση» του ν.4738/2020 β) των διατάξεων της υπ’ αρ. 44510 ΕΞ 2021/ 12-4-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1516) σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων λόγω απαλλαγής του οφειλέτη και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 65118/6-9-2021 (ΦΕΚ Β’ 4217)...

περισσότερα...