Νέα & Ανακοινώσεις

Διαγραφή Παγίου ΣΛΟΤ Αρ. Πρωτ. 2929 ΕΞ/11.12.2018

Με αφορμή σχετικό ερώτημα παραθέτουμε απόσπασμα της απάντησης του ΣΛΟΤ:

«…το αποτέλεσμα (ζημιά) που θα προκύψει από την παύση καταχώρισης του παγίου στοιχείου, θα προσδιορισθεί ως η διαφορά μεταξύ της μηδενικής εισροής, λόγω της απώλειας και της λογιστικής αξίας του (αρνητική διαφορά). Η παραπάνω ζημία από την παύση καταχώρισης του παγίου στοιχείου, θα περιληφθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων, κατά τον χρόνο που το στοιχείο αυτό θα παύσει να εμφανίζεται στα βιβλία της οντότητας.»