Νέα & Ανακοινώσεις

Ψηφιακή υπογραφή

  • Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), που αφορούν στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ (1)

 

  • Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του ν.4821/31.7.2021 (Α’ 134) Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις e2167_2021 (1)

 

  • Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή», στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και στον Μοναδικό Σειριακό Αριθμό (barcode) για τους πιστοποιημένους μεταφραστές του Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών fek_b_3482_2021

 

  • Προσαρμογή στην οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές PD150