Νέα & Ανακοινώσεις

Ψηφιακή Εποχή

  • Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις fek_a_190_2021

 

  • Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις fek_a_134_2021 (1)

 

  • Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) fek_b_1948_2021 (1)

 

  • ΑΑΔΕ Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1037437 ΕΞ 2021/7.5.2021 με θέμα «Λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας χορήγησης στοιχείων στην ΗΔΙΚΑ και την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Επίδομα Παιδιού (Α21) και το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα 1037437 (1)

 

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου και επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης fek_b_1769_2021 (1)

 

  • Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) fek_b_988_2021 (1)

 

  • Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις fek_a_40_2021

 

  • Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις fek_a_184_2020 (1)