Νέα & Ανακοινώσεις

Φ.Π.Α. Ακινήτων

  • Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογητέα αξία για σκοπούς  Φ.Π.Α. κατά την παράδοση ακινήτου στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 (Α΄246) e_2220_2021_ada

 

  • Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα e2221_2021ada

 

  • Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ α1013_2020

 

  • Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ A1012_FEK

 

  • Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα Ε2006_2020