Νέα & Ανακοινώσεις

Υπηρεσία Μιας Στάσης (eΥΜΣ)

 • Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις fek_a_71_2022

 

 • Σύσταση εταιρειών µέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις 11923321 (1)

 

 • Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4072

 

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 4072-OE-EE

 

 • Ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’ 227) και στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), όπως ισχύει ae-statute

 

 • Ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’ 227) και στα άρθρα 271 επ. του ν. 4072/2012 (Α’ 86) ee-statute

 

 • Ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’ 227) και στα άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 4541/2018 (Α’ 93) epe-statute

 

 • Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ ike-extra

 

 • Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. kya-all

 

 • Ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’ 227) και στα άρθρα 249 επ. του ν. 4072/2012 (Α’ 86) oe-statute

 

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ statute-info

 

 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης  e-ΥΜΣ 4441

 

 • eyms-at-a-glance «Σύσταση Εταιρείας με 3 απλά βήματα» eyms-at-a-glance