Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’ 6318) και Δ.ΟΡΓ.Α 1115405 ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’ 6335) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επικοινωνίας Δ.ΕΠΙΚ.), αντίστοιχα, απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1004039 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142) όμοιας