Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ2019/05.08.2019 (Β’ 3207), Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 (Β’ 4738), Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032), Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 (Β’ 142) και Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.07.2022 (Β’ 3886) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.