Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση του β.δ. 198 της 1/5.3.1966 Περί ρυθμίσεως των αποδοχών του προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών και απολαυών τινών του προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας (Α΄ 48)