Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.27057/5-4-2019 υπουργικής απόφασης Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής» (Β΄1355), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.45851/12-6-2019 υπουργική απόφαση Συμπλήρωση και τροποποίηση της Γ5α/Γ.Π. οικ.27057/5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής (ΦΕΚ 1355 Β’) (Β’ 2661)