Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ. (Β’ 516) και του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ.179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας (Β’ 215)