Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α΄160), τρόποι καταβολής της ει[1]δικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα (Β΄1239)