Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 113)