Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου (Β’ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ.323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση