Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ πρωτ. 75075 – 05-07-2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) απόφασης με θέμα: Απόφαση Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ Απόφαση Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ