Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν.4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει (Β΄3398)