Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β΄ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), έναντι της Ελλάδας