Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β΄3053) υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με τις υπό στοιχεία Α.1160/19.5.2019 (Β΄1477) και υπό στοιχεία ΠΟΛ.1078/27.4.2018 (Β΄1634) υπουργικές αποφάσεις,σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α΄190)