Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738), ως προς τη μετατροπή του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) σε Τμήμα «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (A.T.Y.)», τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Β΄ – Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.), καθώς και τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Πειραιά της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης