Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση ενός (1) Τμήματος στην Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), τη μετατροπή των Τελωνείων Σκιάθου και Μεγίστης, από Γ’ τάξεως, σε Β’ τάξεως, καθώς και του Τελωνείου Κυπαρισσίας, από Γ’ τάξεως, σε Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (Τ.Τ.Γ.), και την υπαγωγή αυτού στο Τελωνείο Καλαμάτας, την επέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας Τελωνείων, κατά το μέρος που αυτή αφορά στη διενέργεια ελέγχων δίωξης λαθρεμπορίου αυτών και τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032), ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν, αφενός από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης και αφετέρου από τη σύσταση του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης και Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/ 14-01-2022 (Β’ 142), ως προς τoν ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων ορισμένων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Τελωνείων Σκιάθου, Βόλου και Καλαμάτας.