Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Τμημάτων στη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μετονομασία του Τμήματος Α’- Εκτέλεσης Προμηθειών αυτής και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του, καθώς και των αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) και Τμήματος της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.)