Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1111775 ΕΞ 2019/07-08-2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Εξειδίκευση της καθ’ύλην αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (Β’ 3159)