Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ – Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’ – Β’ τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’ – Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’ – Β’ τάξεως