Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 (Β΄ 6225) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει