Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-02-1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα εντύπων» (Β’ 196), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει