Νέα & Ανακοινώσεις

Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δηµιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη