Νέα & Ανακοινώσεις

Προθεσμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης έτους 2020, καθώς και της συμμετοχής σε αυτή, σύμφωνα με την παρ. 3 τoυ άρθρου 47 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 ν. 4972/2022 (Α’ 181)