Νέα & Ανακοινώσεις

Περιβάλλον

  • Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) fek_b_1948_2021

 

  • Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/2019 απόφασης Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών» (Β΄ 3373) fek_b_1160_2021

 

  • Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον Ν.4646/2019 (Α’ 201) και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4710/2020 (Α’ 142) e_2031_ada (1)

 

 

 

  • Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετάCOVID εποχή fek_a_15_2021

 

  • Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις fek_a_9_2018