Νέα & Ανακοινώσεις

Περιβάλλον

 • Χαρακτηρισμός της περιοχής Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης ως άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης, η οποία χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4982/2022 fek_b_5486_2023 (1)

 

 • 5η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Β’ 5229 fek_b_4525_2023 (1)

 

 • Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Γ’ Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα  Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου) – ID 16873 – που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση fek_b_3198_2023 (1)

 

 • Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) fek_b_3203_2023 (1)

 

 • Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές FEK-2023-Tefxos A-00092-downloaded -19_04_2023

 

 • Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1997 περί τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το σχετικό επί αυτής Πρωτόκολλο του 1978 (Αναθεωρημένο Παράρτημα VΙ της Διεθνούς MARPOL 2021) fek_a_28_2023 (1)

 

 • Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους, στη Σύμβαση του 1979 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη «σχετικά με τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση» που κυρώθηκε με τον ν. 1374/1983 και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου που υιοθετήθηκαν από τη Σύνοδο των συμβαλλομένων στη Σύμβαση Μερών, με τις Αποφάσεις 2012/1 και 2012/2 fek_a_8_2023

 

 • Κύρωση της Συμφωνίας για τη διατήρηση των κητωδών του Εύξεινου Πόντου, της Μεσογείου και της παρακείμενης περιοχής του Ατλαντικού, της συναφούς προς τη Συμφωνία Τελικής Πράξης και των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν από τη Σύνοδο των συμβαλλομένων στη Συμφωνία μερών με το Ψήφισμα Α/4.1 της 12ης Νοεμβρίου 2010 fek_a_9_2023

 

 • Κανονισμός περί ρύθμισης θεμάτων των ρυμουλκών πλοίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης, την ευστάθεια, τον πυροσβεστικό και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και τροποποίηση του π.δ 1337/1981 (Α’ 333) pd832022-fek

 

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις FEK-2022-Tefxos A-00241-downloaded -27_12_2022

 

 • Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 54536/1941/30.05.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στο Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας (Β’ 2688) fek_b_4191_2022 (1)

 

 • Καθορισμός πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον Διαχειριστή του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4951/2022 fek_b_4333_2022

 

 • Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 118, 135, 140, 141, 160, 182, 183, 184, 198 και 201 του ν.4964/2022 (Α΄ 150) Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις 1071691 (1)

 

 • Τροποποίηση των άρθρων 10 παρ. 1 και 13 παρ. 1 του προεδρικού διατάγματος 116/2004 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 (Α’ 81), όπως ισχύει, με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150), κατά το μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους fek_a_155_2022 (1)

 

 • Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις 12031014 (1)

 

 • Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις fek_a_150_2022 (1)

 

 

 • Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος fek_a_105_2022 (1)

 

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012, χρόνος διατήρησης και συναφή θέματα fek_b_2402_2022

 

 • Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων  fek_a_83_2022 (1)

 

 • Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας fek_a_84_2022

 

 • Εξαίρεση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/201 fek_a_76_2022

 

 • Τροποποίηση του π.δ. 132/2017 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) (Α’ 160) fek_a_77_2022

 

 • Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων fek_b_2029_2022

 

 • Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Δημοκρατίας της Ινδίας για τη συνεργασία στον τομέα της νέας και ανανεώσιμης ενέργειας fek_a_55_2022

 

 • Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Δημοκρατίας της Ινδίας για τη συνεργασία στον τομέα της νέας και ανανεώσιμης ενέργειας fek_a_55_2022

 

 • Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών (Β΄ 603) fek_b_1112_2022

 

 • Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο  Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και  καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση (Β΄ 603) fek_b_1112_2022

 

 • Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας fek_b_956_2022 (1)

 

 • Παράταση των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και εξόφλησης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας και φόρου  διαμονής των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές  Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  a1017_2022 (1)

 

 • Εξουσιοδότηση υπογραφής Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν fek_b_570_2022

 

 • Κύρωση της Συμφωνίας Εφαρμογής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για το Υποπεριφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο σύμφωνα με το Πρωτόκολλο περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας της Σύμβασης της Βαρκελώνης fek_a_3_2022

 

 • Καθορισμός αρμόδιων φορέων, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) και εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ ΚΥΑ-EU-ECOLABEL-2021

 

 

 • Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων αναφορικά με την αναγραφή της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται από την 01/01/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α’200) όπως ισχύει, επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων E2239_2021 (1)

 

 • Παροχή οδηγιών για την αναγραφή της επιβαλλόμενης, στη διάθεση πλαστικών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4736/2020 (Α’200) όπως ισχύει, εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων E2236_2021orthi (1)

 

 • Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200), καθώς και της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής a_1251_2021fek (1)

 

 • Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων fek_b_6180_2021 (1)

 

 • Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1185/11-08-2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τίτλο  Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Β΄3985) e2201_2021 (1)

 

 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης  και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών  αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις fek_a_193_2021 (1)

 

 • Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’ 56) fek_a_184_2021

 

 • Κατανομή έτους 2021 ποσότητας 110.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15Α του ν. 3054/20 fek_b_4643_2021 (1)

 

 • Κύρωση της Συµφωνίας Κοινοπραξίας ELIXIR για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδοµής Βιολογικών Δεδοµένων στον τοµέα της βιοεπιστήµης (ELIXIR) 11736230 (1)

 

 • Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών (Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 143) και άλλες διατάξεις fek_a_156_2021 (1)

 

 • Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και  αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων fek_a_161_2021

 

 

 • Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων  από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α΄ 143) και άλλες διατάξεις 11713850 (1)

 

 • Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις ΦΕΚ-Α143-13.08.2021 (1)

 

 • Περιβαλλοντική έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025 ΨΤ8Γ4653Π8-ΟΡΔ

 

 • Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων fek_a_126_2021

 

 • Tροποποίηση της υπ’ αρ. 31/30.9.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα (Α΄ 147) fek_a_127_2021

 

 • Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την  τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο  οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις fek_a_129_2021

 

 • Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2021/647 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης  Ιανουαρίου 2021 fek_b_2596_2021 (2)

 

 • Σύσταση και συγκρότηση της Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της μελέτης για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.) fek_b_2605_2021 (1)

 

 • Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) fek_b_1948_2021

 

 • Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/2019 απόφασης Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών» (Β΄ 3373) fek_b_1160_2021

 

 • Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον Ν.4646/2019 (Α’ 201) και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4710/2020 (Α’ 142) e_2031_ada (1)

 

 

 

 • Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετάCOVID εποχή fek_a_15_2021

 

 • Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις fek_a_9_2018