Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 (A΄167), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4728/2020 (Α΄186), καθώς επίσης του άρθρου 22Γ και της περ. ιστ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, τα οποία προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 189 του ν.4764/2020 (Α΄256), σχετικά με την έκπτωση διαφημιστικών δαπανών