Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 (ΦΔΚ Α’ 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 15 του ν.4646/2019 (ΦΔΚ Α΄ 201), για την φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων