Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 Παροχές σε είδος καθώς και των περ. β’, ιγ’ και ιστ’ του άρθρου 14 Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις του ν. 4172/2013 (Α’ 167) (Κ.Φ.Ε.) όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4646/2019 και του άρθρου 6 του ν. 4710/2020, αντίστοιχα (Α’ 142)