Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ. 1163/2016 (Β΄3779) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), σε συνδυασμό με την ΠΟΛ. 1006/2013 (Β’ 19) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), σχετικά με τη δήλωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους