Νέα & Ανακοινώσεις

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 της αριθ. Α. 1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (Β’ 516)» Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Υ.Κ (Β’ 5882)